komplexní rozvoj osobnosti

Témata seminářů pro studenty středních škol

24.03.2008 09:31

Programy korespondují s průřezovým tématem osobnostní a sociální výchova a jsou zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí: sociální a personální, komunikativní, řešit problémy. Je možné je s úspěchem vřadit do ŠVP.

Programy jsou zároveň zaměřené na rozvoj schopností, které jsou důležité např. pro rozvoj adaptability, uplatnění se na trhu práce.

 

3 denní výjezd pro třídu 1.ročník:

 • nastartování rozvoje pozitivních sociálních vazeb mezi studenty
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • prevence psychopatologických jevů ve třídě
 • hledání svého místa ve třídním kolektivu

 

3 denní výjezd pro třídu 2. ročníku:

 • řešení konfliktů a problémových situací
 • převedení sporu na problém
 • manipulace a obrana proti ní
 • využití asertivních dovedností a technik při řešení konfliktů
 • schopnost sebeprezentace a jasného vyjádření vlastních názorů

 

3 denní výjezd pro třídu 3.ročníku:

 • co dál po škole -  uvědomění si vlastních cílů, schopností, objevení růstového potenciálu, sebepoznání,  podpoření osobnostního růstu
 • jak dosahovat vlastní cíle – hledání cesty k dosahování vlastních cílů

 

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469